Arkivyskupą Teofilių Matulionį prisimenant

Šių me­tų bir­že­lio 25 die­ną ar­ki­vys­ku­pas Teo­fi­lius Ma­tu­lio­nis (1873–1962) bea­ti­fi­kuo­ja­mas pa­lai­min­tuo­ju. Su­dė­tin­gas, dra­ma­tiš­kas vys­kupo gy­ve­ni­mas, jo ga­ny­to­jiš­ka veik­la itin do­mi­na Lie­tu­vos žmo­nes, jį pa­ži­nu­sie­ji at­sklei­džia ir ma­žiau ži­no­mų jo gy­ve­ni­mo

Didvyriškasis vyskupas

Solovkai... Kas apie juos negirdėjo? Juk tai pirmoji pasaulio koncentracinė priverčiamųjų darbų stovykla, visų panašių stovyklų prototipas, stovyklų, atsiradusių pirmiausia sovietinėje Rusijoje, o vėliau ir nacionalsocialistinėje Vokietijoje. Šių atsiminimų autorius yra Vincas