Teofiliaus viešnagė Kretingoje

343

1934 m. gegužės 4-11 dienomis vysk. Teofilius Matulionis lankėsi Kretingoje.

Gegužės 4 d. vakare vysk. Teofilius atvyko į Kretingą. Prie pranciškonų vienuolyno jį pasitiko tėvai pranciškonai, šv. Antano misijų seminarija ir didžiulė minia kretingiškių. Visi norėjo savo akimis pamatyti vyskupą, sugrįžusį iš Rusijos kalėjimų. Susitikime su seminarijos auklėtiniais vysk. Teofilius pasakojo apie gyvenimą Rusijoje.

Asistuojant Telšių vyskupui Justinui Staugaičiui garbingasis svečias vysk. Teofilius aukojo šv. Mišias Kretingos Lurdo grotoje, dėkodamas už nuolatinę Švč. Mergelės Marijos globą sunkiomis akimirkomis.

Motinos dienos sekmadienį (gegužės 6 d.) Kretingos vienuolyno bažnyčioje vysk. Teofilius Matulionis suteikė kunigystės šventimus pranciškonui Alfonsui – Marija Macaičiui OFM. Šventimų Mišiose pamokslą sakė t. Augustinas (Antanas Dirvelė) OFM, jungdamas kunigystės šventimų iškilmę su Motinos dienos minėjimu sakė: „Garbė Motinai, kuri užaugino kunigą!“.

Vysk. Teofilius dalyvavo ir t. Alfonso Macaičio primicijų Mišiose gegužės 10 d., po kurių su visais svečiais buvo įamžintas nuotraukoje. Garbingiausioje vietoje vyskupo dešinėje sėdėjo naujai pašventinto kunigo mama, o tik už jos – pats kun. A. Macaitis OFM. Nors tai gali pasirodyti smulkmena, bet tuo buvo pabrėžtas motinos vaidmuo dovanojant Bažnyčiai kunigą.

Vysk. Teofilius priėmė savo bičiulio vysk. Justiną Staugaičio, kuris jį ištikimai lydėjo kelionėje į Marijampolę, kvietimą ir apsilankė Telšiuose, kur turėjo įdomų susitikimą su Telšių katedros kapitulos nariais.

Paruošta pagal „Šv. Pranciškaus varpelis“ 1934/6. Už nuotraukų suteikimą dėkojame p. Romualdui Beniušiui ir Telšių vyskupijos kurijai
Rekomenduojame