Kauno kunigų seminarijos piligrimystė į Kaišiadoris, aplankant pal. Teofiliaus relikvijas

Kauno kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarijos nuotr.
533

Atsiliepę į Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kvietimą, balandžio 8 –ąją išvykome į piligriminę kelionę, kurios tikslas – malda prie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų.

Pal. Teofiliaus altorius Kaišiadorių katedroje

Kiekvieną sekmadienį, Kaišiadorių katedros Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje vyksta „Sekmadienių vakarai su Palaimintuoju Teofiliumi“.

Seminaristų būrys, lydimas seminarijos rektoriaus mons. A. Žukausko, studijų dekano prel. V.S. Vaičiūno, prefekto kun. K. Genio, dvasios tėvo kun. A. Končiaus ir propedeutinio kurso vadovo kun. D. Grigaliaus, po sekmadieninių praktikų parapijose išvyko į Kaišiadoris, maldai prie Palaimintojo Teofiliaus relikvijų. Suklupusius prieš išstatytą adoracijai Švenčiausiąjį Sakramentą, palydėjo klierikų choro giesmės ir gailestingumo vainikėlio malda, minint Gailestingumo sekmadienį. Vakarą vainikavo Šventųjų Mišių auka, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, kartu koncelebravo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis ir susirinkę kunigai.

Iš kairės: Kaišiadorių vyskupas ordinaras J. Ivanauskas, Kauno arkivysk. metropolitas L. Virbalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis

Esame dėkingi turėję galimybę aplankyti ir pasimelsti prie mums visiems, tokio brangaus Palaimintojo Teofiliaus relikvijų. Džiaugiamės Kaišiadoris aplankę kaip piligrimai, pasitikintys Kūrėju ir patikintys Jam savo gyvenimą.

Klierikas Mantas Jakštas

Nuotraukų autoriai: klierikai Edgaras Versockis ir Mantas Šideikis

Nuotraukų albumas

Rekomenduojame