Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos atvežtos į Suvalkus

Kostas Leončikas, punskas.pl

1 004

Per balandį aukotas lietuviškas Mišias už nužudytą kunigą Jurgį Dailidę Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas Jarema Sykulskis (Jarema Sykulski) pranešė, kad birželį ketinama atvežti iš Kaišiadorių katedros į šios parapijos bažnyčią Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijas. Prašė, kad pervežant dalyvautų ir lietuvių bendruomenės atstovai. Šis klebono sumanymas buvo įgyvendintas praeitą ketvitadienį (2018-06-21). Kelionėje į Kaišiadoris dalyvavo klebonas, trys parapijos atstovai (vienas vyras ir dvi moterys) ir suvalkiečiai (Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė, Teresė Uzdilaitė ir Kostas Leončikas). Prie delegacijos prisijungė dar jaunas lenkas. Važiavome dideliu automobiliu per Kauną. Kaišiadoryse, prie Kristaus Atsimainymo katedros, kuri yra ir parapijos bažnyčia, pasitiko mus vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, vyskupijos generalvikaras, teologijos dr. mons. Algirdas Jurevičius ir Kaišiadorių parapijos klebonas dek. mons. Rimvydas Jurkevičius.

Relikvijų perdavimas Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas Jarema Sykulski (kairėje) ir Kaišiadorių vyskupijos vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas

Po pasisveikinimo visi nuėjome į Palaimintojo arkivyskupo, kankinio Teofiliaus Matulionio koplyčią, kurioje yra jo sarkofagas (puošniai įrengtas karstas) ir kanoninis paveikslas. Kanoniniu jis vadinamas todėl, kad jį tapant buvo laikomasi tradiciniam krikščioniškam sakraliniam menui keliamų reikalavimų. Palaimintojo vaizdavimo maniera (menininko kūrybos ar atlikimo priemonių visuma) sukurta Krokuvos menų akademijos profesoriaus Česlavo Dzvigajo (Czesław Dźwigaj) meno dirbtuvėje, bendradarbiaujant su Kaišiadorių vyskupijos atstovais. Idėją įgyvendino dailininkas Zbignevas Gerčakas (Zbigniew Gierczak).

Trumpai pasimeldus vyskupas J. Ivanauskas iškilmingai perdavė Palaimintojo T. Matulionio relikvijas klebonui J. Sykulskiui. Visi jas pabučiavo. Po šių trumpų iškilmių nuėjome aplankyti gražiai renovuotos katedros ir Dievo Gailestingumo koplyčios, kurios centre pakabintas pirmiausia nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas su užrašu „Jėzau, pasitikiu tavimi“.

Kaišiadorių katedros Dievo Gailestingumo koplyčia

Paveikslo atsiradimas Kaišiadoryse siejamas su Dievo tarnu arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Menotyrininkų teigimu, ši Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija buvo nutapyta tarp 1937 ir 1939 m. arkivyskupo T. Matulionio užsakymu. 1943 m. T. Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu ir iš Kauno atsivežė šį paveikslą. Jį patalpino savo privačioje koplyčioje. Vyskupą T. Matulionį 1946 m. areštavus ir nacionalizavus kurijos pastatą, paveikslas atsirado Kaišiadorių katedroje. Prieš keletą metų jis buvo restauruotas ir eksponuotas koplyčios centriniame altoriuje. Koplyčioje taip pat yra šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos Kovalskos (Faustyna Kowalska) relikvijos bei jų paveikslai.

Vėliau mus pakviesta į kleboniją, kur vyskupas J. Ivanauskas padovanojo Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiai Palaimintojo T. Matulionio paveikslo kopiją. Suvalkų lietuvių atstovai padovanojo vyskupui J. Ivanauskui suvalkiečių išleistus leidinius. Čia mus ir pavaišinta.

Rekomenduojame