Šv. Kazimiero minėjimas Poznanėje

Mons. Algirdas Jurevičius

Pal. Teofiliaus paveikslas, Poznanės seminarijos seminaristams
1 234

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2018 m. kovo 4-5 dienomis Poznanės arkivyskupo Stanisław Gądecki ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos kvietimu lankėsi Poznanėje (Lenkija). Kelionės tikslas – dalyvauti šv. Kazimiero pagerbimui skirtoje programoje bei supažindinti Poznanės tikinčiuosius su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Vyskupą kelionėje lydėjo generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius.

Kovo 4 d. (sekmadienį) Kaišiadorių vyskupas vadovavo šv. Mišioms Poznanės Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės pagalbos ir šv. Magdalenos bazilikoje. Mišių pradžioje vyskupas priminė apie abi tautas jungiantį karalaitį – šv. Kazimierą, kalbėjo apie vyskupą kankinį Teofilių Matulionį ir pakvietė melstis, kad dangiškieji globėjai stiprintų broliškus ryšius tarp tautų ir mokytų tobulai sekti Kristumi.

Homilijos metu Kaišiadorių vyskupas dalijosi mintimis apie į atsivertimą kviečiantį gavėnios liturginį laiką, o taip pat priminė apie lietuvių bei lenkų tautas jungiančius ryšius: „visų pirma esame kaimynai, kelis šimtmečius turėjome bendrą istoriją, kultūrą, mus jungia daug svarbių istorinių įvykių bei iškilių asmenybių“. Kaip pagrindą tikrai vienybei vyskupas nurodė tikėjimą Kristumi, kuris visus žmones daro broliais ir seserimis.

Mišių pabaigoje choras lenkiškai giedojo tradicinę lietuvišką giesmę „Marija, Marija“ (Č. Sasnausko melodija). Vyskupas J. Ivanauskas perdavė bazilikai pal. Teofiliaus relikvijas bei lenkų kalba literatūros apie palaimintąjį. Taip pat buvo sutarta bendradarbiauti skleidžiant žinią apie palaimintąjį Teofilių ir skatinant pasitikėjimą šventųjų užtarimu.

Po pamaldų bazilikoje žmonės patraukė į Senojo turgaus aikštę, kur šurmuliavo Kaziuko mugė. Rotušės balkone stovėjo persirengėliai – teatralizuotos eisenos dalyviai: šv. Kazimieras, jo mokytojas kanauninkas Jonas Dlugošas, tėvai Kazimieras ir Elžbieta bei gausi palydovų ir linksmintojų svita. Po trumpos kalbos persirengėlių eisena patraukė per aikštę ir sukėlė didžiulį susidomėjimą. Tuo norima parodyti, kad šventieji nėra nuo mūsų nutolę, bet dalyvauja įvairiuose gyvenimo situacijose, netgi turgaus šurmulyje.

Kaziuko mugės atidaryme kalbėjo Vilniaus krašto mylėtojų draugijos pirmininkas Ryszard Liminowicz. Po to vysk. J. Ivanauskas tarė žodį ir palaimino visus šventės dalyvius. Šiemetinis Kaziukas Poznanėje – jubiliejinis, nes vyko dvidešimt penktąjį kartą. Pagrindinis šventės prizas ir Źurawina 2018 apdovanojimas buvo skirtas Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos narei ses. Michaelei Rak ZSJM iš Vilniaus. Jo Eminencijos kard. A. J. Bačkio kvietimu 2009 m. Gailestingojo Jėzaus seserys atvyko į Lietuvą ir įsteigė Vilniuje hospisą. Pirmajam Lietuvoje hospiso steigimui vadovavo ses. Michaelė, kuri ir toliau kantrybe bei meile Vilniuje tarnauja mirštantiesiems. Po apdovanojimo ses. Michaelė dėkojo už parodytą dėmesį, už visokeriopą paramą ir pristatė planus plėsti Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisą atidarant vaikų skyrių. Tikimasi, kad Vilniaus krašto mylėtojai malda ir auka parems šį sesers Michaelės sumanymą, taip reikalingą Lietuvai.

Kovo 5 d. Kaišiadorių vyskupas lankėsi katalikiškoje mokykloje Śremie mieste, kur susipažino su įdomia katalikiškos mokyklos koncepcija, kūrybiškai apjungiančia bendrojo bei meninio lavinimo kryptis. Katalikiškos mokyklos pastatų įrengimas bei steigimas buvo finansuojamas ES projektų lėšomis.

Kaišiadorių vyskupo vizitą vainikavo šv. Mišios Poznanės arkivyskupijos kunigų seminarijoje. Homilijoje vyskupas pabrėžė visus žmones apjungiantį pagrindą – tikėjimą Jėzaus Kristaus evangelija. Po pamaldų vyskupas padovanojo seminarijai pal. Teofiliaus paveikslą, o seminarijos biblioteką praturtino lenkų kalba išleista literatūra apie pal. Teofilių.

Kokie nenuspėjami Viešpaties keliai: pal. Teofilius žemiškosios gyvenimo kelionės metu ragino šauktis šv. Kazimiero užtarimo, o štai dabar šv. Kazimieras pakvietė pal. Teofiliaus dvasios skleidėjus į tolimą Poznanę. Nuostabus Viešpats savo šventuosiuose!

Rekomenduojame