„Bitutėje“ – apie palaimintąjį kankinį Teofilių Matulionį

857

Birželio 25-ąją mes visi būsime nuostabaus istorinio įvykio liudininkais – Vilniaus katedros aikštėje 14 val. Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju!

Kuo ypatingas šis žmogus? Kodėl jis bus paskelbtas palaimintuoju? Ir ką tai reiškia?

Man atrodo, kad palaimintaisiais tampa tokie žmonės, kurie visu savo gyvenimu visiškai atsiduoda Dievo valiai, yra ištikimi Jam net ir pačiose sunkiausiose situacijose. Taip, kaip kunigas Teofilius Matulionis. Teofilius buvo toks kunigas, kuris labai sunkiomis ir žiauriomis sąlygomis neišsižadėjo tikėjimo, savo meilės Dievui bei Lietuvai.

Būdamas dvidešimt septynerių metų Teofilius buvo įšventintas kunigu. Paskui paslapčia buvo konsekruotas ir vyskupu. Kai Lietuva buvo okupuota rusų valdžios, okupantai draudė kunigams švęsti šv. Mišias, bažnyčias uždarinėjo, visą jų turtą bandė atimti. Bet nemažai kunigų šitiems draudimams priešinosi. Teofilius taip pat. Kunigai slapčia mokė katekizmo suaugusiuosius ir vaikus, o uždarius bažnyčias religines apeigas atlikdavo namuose. Už visa tai jie buvo nubausti ir išvežti į lagerius bei kalėjimus.

Man didelį įspūdį paliko tai, kad, žinodamas, jog jo laukia griežtos bausmės, Teofilius Matulionis vis tiek rūpinosi tikinčiaisiais Lietuvoje. Jis galėjo išvykti į užsienį ir ten saugiai gyventi, bet nepaliko savo žmonių Lietuvoje ir kartu su jais kentė baisią priespaudą. Būdamas vyskupu, jis nurodė ir kitiems kunigams likti Lietuvoje ir kartu su savo tremiamais parapijiečiais važiuoti į kalėjimus, lagerius.

Teofilius turėjo daug progų gyventi laisvas, jei tik būtų išsižadėjęs savo tikėjimo ir veiklos. Tačiau net ir visaip įtikinėjamas ir kankinamas, jis nepasidavė ir verčiau pasirinko kentėti, nei išduoti Dievą ir savo draugus.

Dabar suprantu, kodėl jis vadinamas kankiniu. Juk net šešiolika metų jis buvo kankinamas kalėjimuose ir lageriuose! Kai Teofilius Matulionis nuvyko į Romą ir atsiklaupė palaiminimui prieš popiežių Pijų XI, popiežius Teofilių pakėlė ir pats atsiklaupė jo vieton, tardamas: „Esi kankinys! Privalai pirmas mane palaiminti!“

Teofilius kalėjo įvairiose vietose – Maskvoje, Leningrade, Solovkų salose prie Baltosios jūros, Petrapilyje, Mordovoje. Solovkų salose gyvenimo sąlygos buvo labai sunkios. Ten kaliniai per pelkes tiesė kelius. Kiekvieną dieną reikėdavo tempti medžius iš pelkių ir ant pečių gabenti iš miško žemes. Jeigu nepadarydavo nustatytos normos, vakare negaudavo riekelės duonos. Teofiliui teko ir iš vandens atplukdytus rąstus vilkti iš jūros į krantą ir tempti tris kilometrus. Toks darbas suluošino vyskupo sveikatą.

Žinote, kas mane šioje istorijoje žavi? Tai sugebėjimas net ir žiauriomis sąlygomis gyventi draugiškai, vieni kitiems padėti! Pavyzdžiui, Solovkų salose kunigai slapta šventė šv. Mišias, iš duonos pasigamindavo rožinius, sąžiningai dalinosi maistu, nors visi buvo išbadėję. Jaunesnieji ir stipresnieji tremtiniai padėdavo senesniems ir silpnesniems – vieni kitus pavaduodavo darbuose. 

Bet iš kur Teofilius Matulionis sėmėsi tokios stiprybės?

Teofilius mokė: „Kai aš meldžiuosi, nieko nebijau. Maldoje žmogus yra su savo Dievu. Jeigu trūksta drąsos, reikia maldos.“ Stipriai tikinčio žmogaus gyvenimo patirtis gali būti fiziškai ir dvasiškai labai sunki. Bet būtent tokią akimirką palūžti neleidžia mintis, kad Jėzus kančią ir mirtį įveikė, nugalėjo blogį ir skelbia galutinę pergalę.

Teofiliaus pavyzdys turėtų sustiprinti mūsų tikėjimą ir ištikimybę savo šaliai ir Dievui. Tad įsidėmėkite labai svarbią datą ir birželio 25 dieną 14 valandą atvykite su tėveliais į Vilniaus Katedros aikštę!

www.bitute.lt
Rekomenduojame