Dvasios milžinas arkivyskupas Teofilius Matulionis

830

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju.

Lietuvos vyskupai ganytojiniu 2016 m. gruodžio 24 d. laišku 2017 m. paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkis – „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio dvasinę didybę ir meilę Lietuvai parodo jo ganytojinis laiškas „Apie kovą su girtavimu“, pasirašytas 1944 metų gegužės 28 dieną.

Ganytojo pamokymai buvo savalaikiai ir išlieka ypatingai aktualūs iki mūsų dienų. Jis ne tik parašė laišką, bet prie jo prijungė ir labai konkrečią, detalią instrukciją, kaip vykdyti blaivinimo darbą, ypač tarp jaunimo.

Išleistoje savo knygoje „Būkime blaivūs!“ į viršelį įdėjau kelių labiausiai Lietuvai nusipelniusių vyskupų nuotraukas. Tarp jų – ir arkiv. Teofiliaus Matulionio, nes jo indėlis į Lietuvos blaivinimą buvo milžiniškas.

Savo laiške jis rašė apie išgerto alkoholio kiekį 1938 m.: „Supylus visa tai į vieną vietą, pasidarytų nemažas ežeras.“ Dabartiniu metu išgeriamas jau ne ežeras, bet „nemaža jūra.“ Ir kaip mums dabar trūksta tokių Lietuvos blaivintojų, kaip Žemaičių vysk. Motiejus Valančius ir arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis įpareigojo visose bažnyčiose surengti Blaivybės dieną, kvietė visus padaryti iškilmingą pasižadėjimą negaminti, nepardavinėti ir į burną neimti samagono; palaikyti blaivybę, vengti girtuoklystės. Ragino kiekvienoje parapijoje kanoniškai įsteigti Blaivybės broliją ir neatidėliojant pradėti griežtą kovą su girtavimu. Klebonai turėjo paruošti vaikus Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento priėmimo proga padaryti pasižadėjimą visai negerti svaigalų iki 18 metų amžiaus.

Kur visa tai? Kur Blaivybės diena? Kur vaikų pasižadėjimai, einant Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų? Kur bažnytinės Blaivybės brolijos???

Nepaisant Bažnyčios persekiojimo „brandaus socializmo“ metais per didžiųjų Lietuvos atlaidų dienas buvo meldžiamasi UŽ BLAIVYBĘ, sakomi blaivinantys pamokslai. Kur visa tai prapuolė, kai persekiojimai liovėsi?

Visų Lietuvos vyskupijų didžioji dalis kunigų pasirašė pareiškimus UŽ BLAIVYBĘ.

Pvz., Kronika Nr. 70.
1986 m. balandžio 23 d.
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams.
P r a š y m a s.
Mes, žemiau pasirašiusieji Panevėžio vyskupijos kunigai, rūpindamiesi, kad Lietuvos Krikšto 600 metų Jubiliejus būtų tinkamai paminėtas, kreipiamės į Lietuvos Vyskupus ir vyskupijų Valdytojus prašydami […] 4. Tęsti gražiai pradėtą blaivybės darbą: bent kartą į metus ruošti blaivybės šventes visose vyskupijose (vyskupijų mastu) ir visose parapijose. Siekti dvasiškių ir pasauliečių ne tik blaivumo, bet ir abstinencijos.

Daugiau iš LKB kronikos apie pareiškimus dėl blaivybės žr. ČIA.

Deja, nors Lietuva jau 27 m. kaip nepriklausoma, iki šiol neįsitvirtino jokios blaivybės šventės. Priešingai, geriama dar daugiau.

Melskime Gailestingojo Dievo, kad siųstų mūsų taip katastrofiškai nugirdytai šaliai tokių blaivintojų vyskupų ir arkivyskupų, kaip arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Kankiny arkivyskupe Teofiliau Matulioni, užtark pas Viešpatį nugirdytą Lietuvą, padėk išblaivėti savo tautai.

„Marija, gelbėk krauju ir ašaromis, pasiaukojimu, pasiryžimais ir meile išpuoštą žemę…“ Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė

Kun. Robertas Skrinskas
www.tiesos.lt
Rekomenduojame