Eilės Teofiliui Matulioniui

Paruošė kun. Marius Talutis

1 608

1934 metais spalio mėnesį, Jungtinių Amerikos valstijų Kunigų vienybės ir Katalikų federacijos kvietimu į Ameriką atvyko vyskupas Teofilius Matulionis, prieš tai nuėjęs sunkų kančių kalią Maskvos kalėjimuose, Solovkų lageryje, Leningrado karceryje ir Ledenoje Pole darbų stovykloje. Išgyvenęs Rusijos bolševikų revoliucijos pragariškas pasekmes, jis Amerikos piliečiams buvo geriausias liudytojas apie žmonių kančias Rusijoje, ypač tiems, kurie sovietų propagandos dėka buvo patikėję komunizmo pasaka. Vyskupas Teofilius labiausiai buvo laukiamas ir svetingai sutiktas daugelyje lietuvių bendruomenių, kur jis savo buvimu stiprino krikščioniškąjį tikėjimą ir lietuvišką dvasią.

Kiekvienas vyskupo Teofilio apsilankymas sutraukdavo minias žmonių, o spauda aprašinėjo jo veiklą. Vienas iš įdomesnių lietuvių svetingumo pavyzdžių galėtų būti ir šis Kazio Vidikausko sudėtas trumpas eilėraštis, atspausdintas laikraštyje „Draugas“, 1934 m. lapkričio 20 dieną. Galbūt ir nepavadinsi šio kūrinėlio poezijos šedevru, bet nuoširdumo ir gerumo jame tikrai surasime daug.

Kas žino, gal tai pirmasis eilėraštis skirtas vyskupui Teofiliui, bet tikrai ne paskutinis…

Teofilius Čikagoje, Dievo Apvaizdos bažnyčia 1935-07-28
PASVEIKINIMAS J.E. VYSKUPUI MATULIONIUI
Kazys Vidikauskas
 
Sveikinam Tave, mūsų didvyri,
Vyskupe Kristaus, mūs Matulioni;
Mes čia savajai tautai nemirę…
Lai čia Tau vaišės būna malonios.
 
Kristaus Kankiny, mes čia, už jūrų
Sveikina Tave visi iš karto;
Sveikinam visi didžiausiu būriu,
Jeigu tik reikia, mokam sutarti.
 
Mūs dvasiškija ir pasaulionys:
Ecce Sacerdos Magnus čia šaukia
Tave išvydę, tikintys žmonės
Tavęs pasilgę, Tavęs čia laukia.
 
Nes pamylėjo Tavąją esmę,
Tartum dievaičio, mūs Matulioni!
Tavo pagarbai skamb’ jau ir giesmė –
Lai Tau čia vaišės būna malonios.
 
Pina pagarbos Tau čia vainiką
Iš laurų lapų, iš rožių, rūtų;
Džiaugias sulaukę čia, Amerikoj,
Visi lietuviai, kur tik nebūtų.
Rekomenduojame