Kodėl pal. Teofilius buvo slapta konsekruotas vyskupu

Irena Petraitienė

Vyskupas Teofilius Matulionis. Fotografijos fragmentas. Autorius – Kauno fotoportretistas Karlas Baulas (1934 m.)
1 046

Prieš 90 metų, 1929 m. vasario 9-ąją, Teofilius Matulionis buvo slapta konsekruotas vyskupu. Leningrado Švč. Marijos Širdies koplyčioje jį konsekravo vyskupas Antonijus Maleckis. Sankt Peterburge buvo du žmones traukiantys katalikų dvasininkai – kan. A. Maleckis ir kun. T. Matulionis. Pas juos vykdavo kunigų susibūrimai, 1923 m. jie kartu buvo teisiami garsiajame Maskvos teisme, išvežti į Sokolnikų kalėjimą kalėjo vienoje kameroje, o 1925 m. kartu iš ten sugrįžo.

Vysk. A. Maleckis sunkias dienas Rusijoje išgyvenančius dvasininkus kiekvieną trečiadienį kviesdavosi aptarti aktualiausius Katalikų Bažnyčios veiklos klausimus. Pasitarimuose kunigai ieškojo būdų, kaip pasipriešinti sovietinės valdžios apribojimams. O iššūkiai sekė vienas kitą. Dar prieš tampant vyskupu, dėl kunigų trūkumo Teofiliui kartais tekdavo aptarnauti net septynias miesto šventoves ir pasiekti tolimą provinciją – Pskovą, Novgorodą, vokiečių ir latvių kolonijas.

1926 m. pabaigoje OGPU (Jungtinė valstybinė politinė valdyba prie TSRS Liaudies komisarų tarybos) vysk. A. Maleckiui siūlė sukviesti slapta pašventintų vyskupų – apaštalinių administratorių – pasitarimą, kuris deklaruotų lojalumą sovietų valdžiai ir paneigtų Katalikų Bažnyčios persekiojimo faktus. Paneigti akivaizdžią tiesą? Nei vyskupui Antonijui Maleckiui, nei jo pagalbininkams, ir ypač kan. Teofiliui, nekilo klausimas, ką daryti. Atsakymas aiškus – toliau laikytis tvirtos Apaštalų Sosto linijos. Tai susilaukė valdžios reakcijos: 1927 m. gegužės mėnesį vyskupas A. Maleckis buvo ištremtas į Archangelską ir turėjo pasirašyti dokumentą, kad išvyksta savo noru. Po metų sugrįžęs į Leningradą, vyskupas toliau ėjo savo pareigas. OGPU buvo nustebinta, tačiau kurį laiką kokį nors sprendimą priimti delsė. Vyskupas A. Maleckis nelaukė – suprasdamas, kaip svarbu Rusijoje išlaikyti katalikų hierarchiją ir, matydamas, kad režimo slaptosios tarnybos nepaliks jo ramybėje, rūpinosi gauti Šventojo Sosto sutikimą slapta pašventinti sau padėjėją ir įpėdinį. Tarp galimų kandidatų pirmuoju numeriu A. Maleckis nurodė kanauninką Teofilių Matulionių.

Popiežius Pijaus XI Rusijoje paskyrė slaptą pasiuntinį t. M. Herbgny, kurio misija buvo šalyje išlaikyti katalikų hierarchiją. Popiežiškosios komisijos Rusijos reikalams pirmininkas 1929 m. vasarį vyskupui A. Maleckiui atsiuntė mažo plono popieriaus raštelį. Raštelį reikėjo perskaityti prie dviejų liudytojų kunigų, o jei tokių nebūtų – prie pasauliečių, o perskaičius tuojau sunaikinti. Tai buvo žinia, jog 1928 m. gruodžio 8 d. Pijus XI Teofilių Matulionį nominavo tituliniu Matregos vyskupu sufraganu (padėjėju). Raštelyje dar buvo pažymėta, kad konsekruoti gali ir vienas vyskupas, kad tik būtų vienybėje su Roma.

Vyskupas A. Maleckis savo artimą bičiulį Teofilių Matulionį vyskupu konsekravo slaptai, dalyvaujant dviem liudytojams – kun. Augustinui Pronckiečiui ir prancūzui vienuoliui kun. Mauricijui Amoudru. Kun. A. Pronckietis apie konsekraciją rašė: „Valdžia nežinojo, kad Matulionis yra vyskupas; to nežinojo ir niekas iš kunigų. Kai peržengus Latvijos sieną vysk. Rancanas uždėjo Teofiliui ant galvos pijusę, kunigai puolė mane, kodėl jiems nieko nebuvau sakęs. Aš gi neturėjau teisės sakyti. Vėliau valdžia gailėjosi padariusi klaidą, nes vyskupo kalinimas patarnavo propagandai prieš sovietinę santvarką. Vyskupas Maleckis buvo išvežtas į Sibirą, o paskui paleistas į Lenkiją, kai mes jau buvome Lietuvoje.“ „Tai buvo nuolankus kunigas, diskretus, labai geras, labai pamaldus ir labai mylintis savo tėvynę Lietuvą, – rašė t. dominikonas Mauricijus Amoudru, pažymėjęs, jog vyskupo Teofiliaus konsekracija vyko ypač sunkiomis sąlygomis. – Katalikų bendrija policijos buvo laikoma kontrrevoliucininkų lizdu ir pagal tai traktuojama. Kunigai ekonominio gyvenimo tvarkytojų buvo įrikiuoti į žemiausion kategorijon, būtent parazitų. GPU laikė juos nepataisomais politiniais ligoniais…“

Bernardinai.lt

Rekomenduojame