Palaimintasis Teofilius – Baltijos kelio globėjas

Kun. Marius Talutis

381

Nors palaimintasis Teofilius nesulaukė Baltijos kelio dienos, tačiau drąsiai jį galime vadinti šio kelio globėju, nes nesunkiai pastebimi idėjų panašumai ir malonūs sutapimai.

Žmonių sutelkimas. Baltijos kelio akcija buvo bendra žmonių susitelkimo, susibūrimo manifestacija – parodyti pasauliui okupuotų tautų laisvės troškimą bei egzaminas pačiai tautai. Palaimintasis Teofilius matė prasmę panašiose akcijose, žmonių susibūrimuose, buvo puikus jų sumanytojas ir organizatorius. Jis daug prisidėjo rengiant pirmąjį Lietuvos nacionalinį Eucharistinį Kongresą 1934 metais birželio mėnesį, troško surengti ir antrąjį 1944 metais, tačiau okupacinės valdžios to padaryti neleido.  Jis subūrė, sutelkė žmones įvairioms akcijoms: blaivybės metai 1958 metais, Amžinoji Adoracija Kauno benediktinių bažnyčioje, Lietuvos paaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai 1934 metais ir Lietuvos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai 1944 metais. Po bolševikų revoliucijos Peterburge jis gelbėdavo nuo uždarymo bažnyčias sugalvodamas įvairias akcijas, pasitelkdamas įvairių luomų žmones. Palaimintasis Teofilius mokėjo uždegti, suburti, sutelkti žmones ir matė šių dalykų naudą bei prasmę. Baltijos kelio dvasia, šių žmonių drąsa, brolybės jausmas ir troškimas būti laisviems dvelkia palaimintojo Teofiliaus idėjoms.

Data. 1962 metais rugpjūčio 23 dieną, likus 27 metams iki Baltijos kelio arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo palaidotas Kaišiadorių katedros vyskupų kriptoje katedros rūsyje. Bolševikų okupacinė valdžia leido vyskupą laidoti kriptoje rūsyje, kad žmonės negalėtų lankyti jo kapo. Laidotuvių apeigos buvo labai kuklios, karstas buvo papuoštas kardeliais. Taigi Baltijos kelias ir pal. Teofiliaus laidotuvės vyko tą pačią Rugpjūčio 23-ją dieną, kuri mena taip pat ir mitingus Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo (1987 m.) bei Vingio parke (1988 m.).

Kardeliai. Arkivyskupo Teofiliaus giminaičiai pasakoja jog kardelis buvo pati mėgstamiausia jo gėlė. Jis mėgdavo jų gauti, jomis grožėdavosi, džiaugdavosi kai kardeliais būdavo išpuošiamos bažnyčios. Savo išvaizda ši gėlė panaši į gotikos stiliaus detales, kuriomis buvo gražinamos gotikinės ar neogotikinės bažnyčios. Šis stilius buvo artimas palaimintajam, nes jam teko darbuotis neogotikos stiliaus šventovėse Bikavoje, Peterburge ir Kaišiadoryse.

Žiūrėdami į Baltijos kelio vaizdus matome žmonių rankose nešamus, o vėliau iš lėktuvo virš žmonių galvų barstomus kardelius. Šiais metais Lietuvos Radijas ir Televizija kardelį pasirinko Baltijos kelio sukakties minėjimo simboliu.

Kryžius. Baltijos kelio idėja gimė iš daugybės minčių kaip paminėti Ribentropo-Molotovo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-metį. Viena iš pradinių minčių buvo statyti ir šventinti kryžius, vėliau ji peraugo į trijų tautų susikabinimą rankomis. Tą dieną Lietuvos kelio atkarpoje buvo pašventinti apie 50 kryžių. Palaimintasis Teofilius buvo nenuilstantis kryžių statymo ragintojas, kryždirbystės mylėtojas. Jo vyskupiškas šūkis „Per kryžių į žvaigždes“ Baltijos kelio įvykyje skamba lyg „Per kryžių į laisvę“.

Palaimintasis Teofiliau, Baltijos kelio globėjau, melskis už mus ir už mūsų brangią Tėvynę Lietuvą.

Rekomenduojame