Palaimintojo konsekruotas portatilis

Mons. dr. Algirdas Jurevičius

Portatilis
1 325

Prieš keletą metų Kauno seserų benediktinių šv. Mikalojaus bažnyčioje rastas palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekruotas altoriaus portatilis.

Katalikų bažnyčiose įrengiant altorių į jį dedamos ir šventųjų relikvijos. Paprastai relikvijos pirmiausia įdedamos į taip vadinamą portatilį, kuris būna įmūrijamas arba įdedamas į altoriaus viršutinę dalį taip, kad pradėdamas apeigas ir bučiuodamas altorių dvasininkas tuo pačiu pabučiuotų ir portatilį su relikvijomis.

Portatilis (lot. portarenešti) padaromas iš marmuro plokštės, kurioje išskaptuojama ertmė relikvijoms. Po relikvijų įdėjimo ertmė saugiai uždaroma, o portatilio plokštė konsekruojama patepant ją šventu aliejumi (chrizma). Seniau kiekviena bažnyčia turėjo daug altorių prie kurių buvo aukojamos šv. Mišios, todėl kiekvienas altorius privalėjo turėti šventųjų relikvijas (portatilį). Vyskupai paprastai konsekruodavo portatilius su relikvijomis ir perduodavo juos bažnyčioms. Ant portatilių būdavo įrašoma konsekracijos data ir nurodoma, kurių šventųjų relikvijos saugomos portatilyje. Toks įrašas paliudija relikvijų autentiškumą. Po Vatikano II susirinkimo naujai įrengiamus altorius (o ne vien tik portatilį) konsekruoja pats vyskupas.

Buvęs Kauno arkikatedros bazilikos klebonas kan. Povilas Dogelis (†1949) savo dienoraštyje mini, jog vysk. Teofilius Matulionis 1939 m. birželio 2 d. „pakonsekravo 27 altorių portatilius, įdėdamas šv. Kankinių Casti ir Adaucti relikvijas“. Benediktinių bažnyčioje rastas portatilis yra vienas iš dvidešimt septynių tą dieną pal. Teofiliaus konsekruotų portatilių. Ant jo rastas gerai išsilaikęs lotyniškas užrašas (vertimas laisvas): „1939 Viešpaties metais birželio 2 d. Kauno arkikatedroje Jo Ekscelencijos arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko deleguotas Jo Ekscelencija vyskupas Teofilius Matulionis, įdėjęs šventųjų kankinių Kasto ir Adaukto relikvijas, konsekravo šį altoriaus portatilį. Tai buvo patikimai atlikta 1939 m. birželio 2 d.“ Pasirašė kanauninkas P. Dogelis, Kauno arkikatedros bazilikos viceprepozitas.

Rekomenduojame