Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmųjų beatifikacijos metinių šventimas Kaišiadoryse

2018 m. birželio 14-17 dienomis. PROGRAMA

2 928
P R O G R A M A
 
Birželio 14 diena, ketvirtadienis
PALAIMINTOJO TEOFILIAUS LITURGINIS MINĖJIMAS.
GEDULO IR VILTIES DIENA
 
8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.      
9.30 – 12.00 val.  Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda
12.00 val. Šv. Mišios. Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę.
Pal. Teofiliaus relikvijų įteikimas Kauno seserims benediktinėms.
13.30 -17.45 Švč. Sakramento adoracija.
17.00 – 17.45 val. Tremtinių pagerbimas prie Tremtinių paminklo.
18.00 val. Šv. Mišios ir birželinės pamaldos. Meldžiamės už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę.
19.15 val. Koncertas Pal. Teofiliaus aikštėje.
 
Birželio 15 diena, penktadienis, skirtas
ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
 
8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
9.30 – 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda.
12.00 val. Šv. Mišios. Meldžiame Dievo gailestingumo ir Išganymui reikalingų malonių.
Kauno miesto parapijų piligriminė kelionė.
13.30 – 17.45 val. Švč. Sakramento adoracija.
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už mirusius Kaišiadorių vyskupijos ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius.
Nuo 19.00 val. naktinė Švč. Sakramento adoracija (iki 8.00 val. ryto).
 
Birželio 16 diena, šeštadienis, skirtas
ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
 
10.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
11.30 – 12.00 val. Rožinio malda.
12.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei.
Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą – sutaną.
15.00 – 15.15 val. Gailestingumo valanda.
15.15 – 18.00 val. Kristaus kančios apmąstymas. Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Gieda Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapijos Grigališkojo choralo studija "Schola cantorum de Regina Pacis".
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už Popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą.
Mišiose giedamos senovinės žemaičių giesmės.  
                       
Birželio 17 diena, sekmadienis
PIRMŲJŲ TEOFILIAUS BEATIFIKACIJOS METINIŲ IŠKILMĖ
 
8.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
10.00 – 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda.
12.00 val. Iškilmės Šv. Mišios. Padėka už Palaimintąjį Teofilių, dalyvaujant Apaštaliniam Nuncijui, Lietuvos ir kitų šalių vyskupams, kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir tikintiesiems.
14.00 – 17.50 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda, šlovinimas.
18.00 val. Šv. Mišios.  Meldžiamės už Lietuvos šeimas, vaikus ir jaunimą.
 
Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedros viduryje birželio 14 – 17 dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.
 
Minėjimo dienomis Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.
 
 
VISUS KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI IR DĖKOTI DIEVUI UŽ PALAIMINTĄJĮ TEOFILIŲ!
 
Kaišiadorių vyskupija
Rekomenduojame